FAQs Complain Problems

Staff

Photo हरिश प्रकाश भट्ट शिक्षा अधिकृत Section hp.bhatt2@yahoo.com ९८५१२१२९३६
टिकेन्द्र प्रशाद भट्ट सुचना प्रविधि अधिकृत bhatttikendra@gmail.com 9849905696
उद्दब देब भट्ट लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८७७२७७०
लक्ष्मण दत्त भट्ट सव.इन्जिनियर प्राबिधिक वडा नम्बर १० ९८४८८००६१६
दिपेन्द्र प्रशाद भट्ट सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर १ 9865835487
कृति ब. कुँवर ना.सु राजस्व शाखा ९८४८७४९३३०
सुरेश बहादुर चन्द सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ५ ९७४९५१८७९६
नन्द राज जोशी रोजगार संयोजक nandraj478@gmail.com 9864757111
बिनोद बहादुर चन्द शाखा अधिकृत सामाजिक विकास तथा बाताबरण शाखा binodchand02@gmail.com ९८४८८९०१५५
बिक्रम बहादुर चन्द प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८५८७२११११
योगेन्द्र बहादुर चन्द सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ६ ९८४८७२९८४७
राम बहादुर चन्द लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८९९३९४०
हेमराज शर्मा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ७ ९८४८८४९९७९
भुपेन्द्र राम टमटा सव.इन्जिनियर प्राबिधिक वडा नम्बर ८ brtamta5@gmail.com ९८४८७७३१११
गोपाल चन्द सव.इन्जिनियर प्राबिधिक वडा नम्बर ११ ९८४८७९३६८१
राज ब. बिष्ट शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा प्रमुख rbista18@gmail.com ९८४८७२९७५५
अनिता कुमारी बोहरा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ९ ९८६५६९५८२८
डम्बर बहादुर बोहरा सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर २ ९८४८८५३७४३
जय सिंह बोहरा इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा boharadcm@gmail.com ९८५८७५२०१४
किशोर भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८७१२६२४
महा देव भट्ट अमिन नक्शापास इकाई ९८४८७४९२७५
परमानन्द भट्ट सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा ९८४८९७२६०४
कबिता भट्ट सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा 9865859298
नवराज राम भुल कुचिकार
अनिल नेगी ड्राइभर ९८४८८९८१७७
डम्बर सिंह थापा खरिदार जिन्सी र पंजीकरण शाखा damberthapa57@gmail.com ९८४८८११५१६
महेश कोलि कुचिकार
हेम राज बोकटि कार्यालय सहयोगी ९७४९५०३२९१
लक्ष्मी बिष्ट खरिदार ९८४८८७४६९७
जगदीश राम लुहार कुचिकार ९८६५७५६०४८
हर्क बहादुर दमाई कार्यालय सहयोगी ९८४८९०३१४४
खेम राज भट्ट कार्यालय सहयोगी
कृष्णा नन्द भट्ट कार्यालय सहयोगी ९८४८८४५६७४
चक्र देव बोकटि सव. ओभरसियर प्राबिधिक वडा नम्बर ४ ९७४९५०१२७२
सन्तोष कु. खत्री कम्प्युटर अपरेटर ९८४८७३०४१८
भोज राज जोशी कार्यालय सहयोगी