सामाजिक परिचालक बिषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमका केहि झलकहरु