वार्ड न. २ र ४ खुल्ला दिशामुक्ता घोषणा कार्यक्रमका केहि झलकहरु