Notice for forming Consumer & Monitoring Committe

चालु आ.ब. ०७३/७४ को थप विकास बजेटबाट योजना तथा कार्यक्रमहरुको उपभोक्ता तथा अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्ने भएकोले दिएका योजना तथा कार्यक्रम हरु संग सरोकार राख्ने उपभोक्ता हरुलाइ दिएको कार्यतालिकामा उल्लेख भएको मिति समय र स्थान मा उपस्थित हुन जानकारी गरिन्छ |

Supporting Documents: